Aankondiging ‘bijzondere algemene ledenvergadering’ 11 maart 2014

AGENDA ‘ALGEMENE LEDENVERGADERING’
DINSDAG 11 MAART 2014, AANVANG 20.00 UUR
1. Opening Algemene Ledenvergadering.
2. Schorsing van 30 minuten wanneer minder dan 2/3 van de stemgerechtigde leden
aanwezig zijn.
3. Heropening.
4. Vaststelling agenda.
5. Notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 26 maart 2013 en van de bijzondere
algemene ledenvergadering d.d. 19 november 2013.
6. Ingekomen stukken en mededelingen.
7. Jaarverslag van de secretaris.
8. Jaarverslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 01.01.2013
t
/m 31.12.2013.
9. Verslag van de kascontrolecommissie (decharge van het bestuur).
10. Verkiezing nieuw kascontrolecommissielid.
11. Begroting voor het verenigingsjaar 01.01.2014
t
/m 31.12.2014.
12. Bestuursverkiezing, aftredend en niet herkiesbaar:
Voorzitter: Edgar de Bruijn
Penningmeester: Richard Smit
Bestuurslid: Mark van Wijnen
Kandidaten voor het bestuur kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris.
13. Huldiging jubilarissen
14. Rondvraag n.a.v. vergadering
15. Sluiting
De Secretaris Judovereniging Nintai Geertruidenberg, 30 januari 2014
Petra Janssens

Download bestand