Notulen algemene ledenvergadering 2013

NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2013
DINSDAG 26 maart 2013, DOJO KERKPLEIN 7 TE RAAMSDONK
– Aanwezig:
W. Krijnen, A. Verduijn, H. de Waard, Ch. Schipperen, C. Schipperen, M. Prins, M.
Oome, S. Boer, R. van Stigt, P. Janssens, R. Smit, D. Bakker, M. Wintermans, E. de
Bruijn, M. v Wijnen, M. Heesters, C. de Bruijn, J. Loonen, K. Bakker, F. van Riel, H.
Bisschop
– Afgemeld:
A. Nederhof, W. vd Pluijm
1. Opening door de avondvoorzitter
Edgar heet een ieder welkom op de algemene ledenvergadering 2013 en opent om 20.00
uur de algemene ledenvergadering 2013.
2. Schorsing vergadering
Na het vaststellen van de aanwezigheid van de leden die hebben ingetekend op de
presentielijst alsmede diegenen die zich via het secretariaat hebben afgemeld wordt de
vergadering voor 30 minuten geschorst. De leden worden in de gelegenheid gesteld de
notulen van de voorgaande algemene ledenvergadering door te lezen.
3. Heropening
Edgar heropent de algemene ledenvergadering 2013 en deelt mee dat er 21
stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
4. Vaststelling van de agenda
Henny geeft aan geen financiële stukken te hebben mogen ontvangen. Edgar geeft aan
dat deze besproken zullen worden maar bij de eerst volgende ALV van te voren door de
belangstellenden digitaal opgevraagd kunnen worden bij het bestuur.
5. Notulen vorige algemene ledenvergadering
Marcel vraagt of er actie ondernomen is op het herzien van het Huishoudelijk Reglement
en de Statuten. Edgar laat weten dat hierop in de rondvraag teruggekomen zal worden.
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen op de notulen en deze worden onder
dankzegging goedgekeurd.
6. Ingekomen stukken en mededelingen
Secretariaat heeft twee kandidaatstellingen mogen ontvangen voor het bestuur van Mark
van Wijnen en Edgar de Bruijn.
7. Jaarverslag van de secretaris
Petra loopt aan de hand van het door Klaas opgestelde jaarverslag activiteiten door het
verenigingsjaar 2012 en geeft verslag van de activiteiten die dit jaar hebben
plaatsgevonden.
Mark van Wijnen geeft een toelichting op de opgerichte sponsorcommissie: Omdat door
de aanschaf van nieuwe matten voor 2 afdelingen een groot deel van de reserves
opgegaan zijn, heeft de commissie het initiatief genomen om deze matten met 2/3
judovereniging

“NINTAI”
– Geertruidenberg
– Raamsdonk
– Raamsdonksveer
– Waspik
terugwerkende kracht via sponsoring te realiseren. Gegadigden uit bijvoorbeeld het
bedrijfsleven kunnen voor € 50,- per mat sponsoren. Hierover volgt binnenkort meer via
mail en website. (met de leden die aangegeven hebben een of meerdere matten te willen
sponsoren wordt contact opgenomen door Mark)
Marcel haalt het budget voor het jubileum aan. Het bestuur geeft aan dat de kaderstelling
voor het jubileum nog vastgesteld moet worden.
Henny geeft aan al eens een sponsorplan geschreven te hebben. Hij zal dit beschikbaar
stellen aan de sponsorcommissie.
8. Jaarverslag van het verenigingsjaar 01.04.2012
t
/m 31.12.2012
Richard geeft aan de hand van een PowerPoint presentatie een toelichting op het
financieel jaarverslag 2012.
9. Verslag van de kascommissie en décharge van het bestuur
De voorzitter van de kascommissie (Rens) brengt uitvoerig verslag uit van haar controle
en adviezen inzake de financiële boekhouding en het gevoerde beleid. Op grond van
haar bevindingen stelt zij de leden voor het bestuur décharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid, hetgeen vervolgens unaniem geschiedt.
10. Verkiezing nieuw kascontrolecommissielid
Rens is aftredend en wordt door het bestuur bedankt voor zijn inzet. Henny wordt als
nieuw commissielid gekozen en Martin zal als zittend commissielid de functie van
voorzitter van de kascontrolecommissie op zich nemen.
11. Begroting voor het verenigingsjaar 01.01.2013 t
/m 31.12.2013
Richard licht de begroting 2013 toe. Op alle posten wordt een toelichting gegeven.
Opgemerkt wordt dat niet voorzien is in eventuele opleidingskosten. Tevens wordt
besloten dat de gelden die vrij komen van de Hajime toernooien als reservering op de
begroting toegevoegd worden.
12. Bestuursverkiezing
Mark van Wijnen en Edgar de Bruijn hebben zich kandidaat gesteld. Zij worden bij
acclamatie benoemd.
13. Benoeming nieuwe voorzitter
Na een pauze heeft het bestuur besloten Edgar als voorzitter aan de ALV voor te dragen
en na stemming wordt hij met 20 stemmen voor en 0 tegen benoemd tot voorzitter.
Nieuwe samenstelling bestuur:
Voorzitter : Edgar de Bruijn
Secretaris : Petra Janssens
Penningmeester : Richard Smit
Bestuurslid : Mark van Wijnen
Bestuurslid : Cees Schipperen
14. Huldiging jubilarissen
Het bestuur dankt Sijaan Boer voor zijn inzet van de laatste 25 jaar als actief lid en naast
een woord van dank ontvangt Sijaan het zilveren speldje en een kleinigheidje.3/3
judovereniging

“NINTAI”
– Geertruidenberg
– Raamsdonk
– Raamsdonksveer
– Waspik
15. Rondvraag
Wim
V – Het bestuur heeft al jaren toegezegd dat er een balans gepresenteerd zou worden
van vaste (voorraden) en vlottende activa (gelden)
A – Edgar belooft dat op de ALV 2014 een balans gepresenteerd zal worden.
Marcel
V – Is het mogelijk dat de stukken voorafgaand aan de ALV ter inzage verkregen
kunnen worden?
A – Gezien de opkomst (21 leden) blijkt dat veel leden hier in geïnteresseerd zijn, in de
agenda zal volgend jaar vermeld worden dat de stukken digitaal opgevraagd
kunnen worden. (zie tevens punt 4)
Edgar
V – De huishoudelijke reglementen en de statuten moeten aangepast worden aan de
huidige tijd en hij vraagt wie samen met hem de liggende stukken tegen het licht wil
houden
A – Edgar, Henny, Frank, Marleen en Rens geven aan in klein comité de stukken te
willen herwaarderen.
16. Sluiting vergadering
Edgar bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en constructieve inbreng en sluit om
21.50 uur de vergadering
Bijlage: Jaarverslag activiteiten verenigingsjaar 2012

Download bestand