Agenda algemene ledenvergadering 4 April 2012

AGENDA VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN DINSDAG 3 APRIL 2012
1. Opening door de voorzitter;
2. Vaststelling agenda;
3. Verslag van de algemene ledenvergadering ;
4. Jaarverslag van de secretaris;
5. Jaarverslag van de penningmeester over
het verenigingsjaar 01.04.2011 – 31.03.2012
6. Verslag van de kascommissie en décharge van het bestuur;
7. Begroting voor het verenigingsjaar 01.04.2012 – 31.03.2013
8. Verkiezing nieuwe kascommissie;
9. Bestuursverkiezing:
*De navolgende bestuursleden treden af en zijn niet herkiesbaar:
Frank ter Braak
Fred de Heijde
10. Kandidaat bestuursleden
Richard Smit
11. Wijziging van kwartaal naar maandcontributie
12. Voorstel verhoging contributie
Tot 13 jaar €9,50 per maand, Tot 18 jaar €11,50 per maand
Volwassen €12,75 per maand, Rustende leden €3,75 per maand
12. Huldiging jubilarissen
– Kars van Loon, Lisette Dekkers en Wil van Seeters.
13. Rondvraag;
14. Sluiting vergadering.
Raamsdonk, 29 februari 2012
Bestuur Judovereniging Nintai
Petra Janssens
Secretaris
Ledenvergadering
judovereniging Nintai
Kerkplein 7a
4944 XD Raamsdonk
telefoon Leo-gebouw
0162-520979
website
www.judoverenigingnintai.nl
E-Mail
info@judoverenigingnintai.nl

Download bestand