Verslag Algemene Ledenvergadering 29 juni 2011

Verslag Algemene Ledenvergadering 29 juni 2011
Aanwezig: A Nederhof, F v Riel, E de Waard, W Krijnen, A Verduijn, J v Strien, H de Waard, F Schultze, K Bakker, C de Heijde, K Klatt,C
Schipperen, M Prins, M Oome, S Boer, R van Stigt
Opening 20.00 uur
* Frank opent de vergadering en schorst deze gelijk voor 30 minuten.
20.30 uur
* Frank heropent de vergadering en heet iedereen welkom
* Vaststelling van de agenda
* Notulen algemene ledenvergadering 2010 worden toegelicht. De notulen worden door de ALV goedgekeurd.
* Petra loopt door het jaarverslag van het verenigingsjaar
* Fred geeft toelichting op de kosten/batenbalans van 2010/2011. Op alle posten wordt een kleine toelichting gegeven.
E de Waard merkt op dat volgorde in lasten/baten hetzelfde moet zijn en dat er evenveel posten aan weerszijden moeten zijn.
*Er wordt opgemerkt dat statutair vastgelegd is dat het boekjaar van 1 jan-31dec loopt
*Er wordt opgemerkt dat de verenigingsactiviteiten allen onder 1 noemer staan. Dit wordt nog gespecificeerd naar de leden gecommuniceerd.
Als Sportlink operationeel is, wordt dat veel overzichtelijker
* Verslag kascommissie
Henny Bisschop doet verslag van de kascontrole die hij met Arjan Verduijn uitgevoerd heeft. positief over De cijfers zijn in orde bevonden en
zij vragen dan ook aan de ALV om decharge te verlenen. De ALV verleent hierop decharge.
*Fred ligt de begroting 2011/2012 toe, op alle posten wordt ook hier een toelichting gegeven.
Alle activiteiten zullen voortaan gespecificeerd begroot worden. Hierop wordt de begroting 2011/2012 goedgekeurd door de ALV. (Het
huishoudboekje wordt voortaan met de nieuwsbrief verspreid)
* Verkiezing kascommissie
Henny Bisschop is aftredend, Martin Prins wordt gekozen voor de kascommissie verder bestaande uit Arjan Verduijn (vz) en Rens v Stigt.
* Bestuursverkiezing
Rieette Swanen, Klaas Bakker, Martin Prins treden af en zijn niet herkiesbaar.
Petra Janssens treedt af en is herkiesbaar. Cees Schipperen stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie. Beiden bij acclamatie benoemd.
Bij de volgende ALV zullen Fred de Heijde en Frank ter Braak aftreden.
*Doelstelling 2011/2012
Operationeel worden van Sportlink
Ledenaantal realiseren van >350 actieve leden dmv bv acquisitie
*Rondvraag:
M Oome
V Waarom was er niemand bij de IDOP bijeenkomst van de gemeente?
A Dit was tegelijk met de 1e
geplande ALV
A Nederhof
V Is het normaal dat alle correspondentie via email verloopt?
A in 2011 is email een geaccepteerd communicatiemiddel
E de Waard
V De ledengroei is niet vermeld.
A Deze staat vermeld in het jaarverslag
M Prins
V Hoe is het met Thomas?
A Klaas vertelt dat Thomas hard achteruit gaat
H de Waard
V is er een schema voor het aftreden van het bestuur ivm de continuïteit?
A Frank legt uit waarom voor deze volgorde gekozen is
V Hoe zit het met de afschrijving van bv de judomatten?
A De balanspost wordt gepresenteerd en Frank geeft uitleg hierop
Frank bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.10 uur

Download bestand